اجرای پروژه در دست اقدام بسترسازی سالن ایکس ری (مرز پرویزخان)