پروژه سالن ایکس ری کامیونی سرخس

کارفرما: وزارت بهداشت
دستگاه نظارت: مشاور بینش و فن
محل اجرا: کاشان
سطح زیر بنا: 5600
تاریخ شروع کار: 16 اسفند 1372
طبقات: 4
اسکلت: بتنی
تاریخ تحویل قطعی: 01 خرداد 1376
تاریخ تحویل موقت: 27 شهریور 1374