پروژه سالن ایکس ری کامیونی سرخس

پروژه سالن ایکس ری کامیونی سرخس کارفرما: وزارت بهداشت دستگاه نظارت: مشاور بینش و فن محل اجرا: کاشان سطح زیر بنا: 5600 تاریخ شروع کار: 16 اسفند 1372 طبقات: 4 اسکلت: بتنی تاریخ تحویل قطعی: 01 خرداد 1376 تاریخ تحویل موقت: 27 شهریور 1374