صنایع بازرسی و حفاظت الکترونیک مرس

جهشی در تولید و نصب سیستم های کنترل تردد هوشمند

شرکت مرس یک تامین کننده محصولات امنیتی و بازرسی پیشرفته در جھان است.با تکیه بر نوآوری مستقل و پیروی از خواسته ھای مشتریان، پیشرفته ترین فناوری،
محصولات عالی و راه حل ھای یکپارچه در صنعت بازرسی امنیتی را به مشتریان خود در کشورو مناطق دیگر در جھان ارائه می دھد.
• با پوشش صنعت ھواپیمایی کشوری، گمرک، راه آھن، بزرگراه، حمل و نقل ریلی شھری، تدارکات پستی، امنیت عمومی و عدالت، حفاظت از محیط زیست، انرژی ھسته ای، واحد های تست کیفیت و عملکرد، متالورژی، امور مالی و سایر زمینه ھا، به مشتریان خود در حفظ امنیت کمک می کند. به عنوان یک شرکت مسئولیت پذیر در زمینه فناوری پیشرفته ، بر حوزه امنیتی تمرکز می کند و خود را وقف تبدیل شدن به رھبر در بازار امنیت جھانی می کند. با تمرکز بر افزایش ارزش مشتریان با نوآوری ھای مداوم، بازخورد دادن به جامعه با ایجاد محصولات، راه حل ھا و خدمات امنیتی پیشرفته تر، ما متعھد به ایجاد یک کشور
امن تر و ھمچنین جھانی امن تر ھستیم
• با افزایش تھدیدات مختلف امنیتی در مراکز حساس کشور ھا و لزوم تامین امنیت در این مراکز ، این شرکت اقدام به طراحي ، تولید انواع تجھیزات کمک بازرسي و
امنیتي ھوشمند نموده و تا بتواند گام موثري در حفظ و ارتقاء امنیت این مراکز داشته باشد.
• ھم اکنون محصولات ما امکان تامین نیاز امنیتی را در ھمه جای دنیا با قیمت و کیفیت مورد نظر را دارا ھستند

ایکس ری چمدانی

توضیحات

به منظور کنترل وسایل و تــجهیزات زندانیان جهت ورود به بـند ها و همچنین انواع بارهای رســیده به محـدوده زندان

ایکس ری خودرویی

توضیحات

جهت کنترل تردد خودروهای سبک به داخل و خارج از محدوده های امنیتی از دســتگاه ایکس ری خودرویی استفاده میشود.

ایکس ری کامیونی

توضیحات

این سامانه در دو نوع ثابت و متحرک یکی از کامل ترین سامانه ها جهت کنترل تردد خوردو های سبک و کامیون هاست .